SOTRANS bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

SOTRANS bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – Báo cáo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

Tài liệu CBTT: STG-BC DS ung vien TV HDQT-26.6.2020-CBTT

SOTRANS