Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

SOTRANS thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tài liệu CBTT: 20200512 – STG – To chuc hop DHDCD thuong nien nam 2020

SOTRANS