UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của SOTRANS

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của SOTRANS

Tài liệu CBTT: 031-CV-CBTT-Chap thuan gia han thoi gian cong bo BCTC 2020-17.4.2020

SOTRANS