Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chấp thuận về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Kho Vận Miền Nam chậm nhất ngày 30/06/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh chấp thuận về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Kho Vận Miền Nam chậm nhất ngày 30/06/2020.

Tài liệu CBTT: 029-2020-STG-CV-HĐQT

SOTRANS