SOTRANS xin gia hạn nộp và công bố thông tin BCTC năm 2020

SOTRANS xin gia hạn nộp và công bố thông tin BCTC năm 2020

Tài liệu CBTT:20200409_20200409 – STG – CV 024 – Xin gia han nop va cong bo thong tin BCTC nam 2020

SOTRANS