SOTRANS công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Tài liệu CBTT:020-CV-CBTT-Thay doi thoi gian tra co tuc-16.3.2020-cb

SOTRANS