SOTRANS công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

SOTRANS công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu CBTT: 024-CV-CBTT-Gia han thoi gian to chuc DHDCD thuong nien-26.3.2020

SOTRANS