SOTRANS Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SOTRANS Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu CBTT: 028-CV-CBTT-BB kiem phieu+NQ-DHDCD-31.3.2020

SOTRANS