Sotrans công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sotrans công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu.

Thông tin CBTT:

015-CV-CBTT-NQ HDQT vv lay y kien co dong bang van ban va tai lieu-21.2.2020

Sotrans