SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

Người được uỷ quyền: Ông Hồ Sĩ Tuấn

Thời hạn uỷ quyền: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản.

Tài liệu CBTT: STG-004-UQ-Uy quyen nguoi duoc CBTT-16.01.2020

SOTRANS