Sotrans CBTT đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019

Sotrans đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019, trong đó thay tên “Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ” thành “Tiểu ban Kiểm toán”.

Nội dung CBTT: CV-STG-Dinh chinh ten Tieu ban kiem toan

SOTRANS