Sotrans công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2019