SOTRANS công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019.

Tài liệu CBTT: 102-CV-CBTT-Dieu le Cong ty-27.09.2019

SOTRANS