Nghị quyết số 092/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc thông qua nội dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

SOTRANS công bố Nghị quyết số 092/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 13/09/2019 về việc thông qua nội
dung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu CBTT: CBTT-Tai lieu xin y kien co dong bang van ban-16.9.2019

SOTRANS