Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

SOTRANS công bố nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung CBTT:

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo chốt danh sách cổ đông bằng văn bản

SOTRANS