Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty & Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Sotrans công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty & qui chế quản trị nội bộ công ty.

Tài liệu CBTT:

064-CBTT-Dieu le Cong ty-13.04.2019-CBTT

063-CBTT-Quy che noi bo ve quan tri Cong ty-13.04.2019 -CBTT

Sotrans