"> Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. – SOTRANS

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Sotrans công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tài liệu CBTT: 062-CBTT-Nghi quyet, Bien ban hop DHDCD 2019-13.04.2019-CBTT

Sotrans