"> SOTRANS – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 – SOTRANS

SOTRANS – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

  • Thời gian: vào lúc 14h30, Thứ Sáu ngày 12/04/2019
  • Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam.
    Số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam có tên trong
    danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/03/2019 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Tài liệu CBTT:

THONG BAO MOI HOP DHDCD THUONG NIEN 2019

TAI LIEU HOP DHDCD 2019 -01.04.2019

SOTRANS