Sotrans thông báo thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

SOTRANS thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Tài liệu CBTT:

STGTT-Thoi gian to chuc hop DHDCD thuong nien 2019-06.03.2019

SOTRANS