SOTRANS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

Ngày 08/03/2019, Công ty CP Kho Vận Miền Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

Tài liệu CBTT: 025-CBTT-Giay CNDKKD lan thu 13-11.03.2019

SOTRANS