SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Căn cứ giấy uỷ quyền công bố thông tin số 016/2019/STG/CV-HĐQT ngày 28/01/2019, SOTRANS trân trọng thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin như sau:

  • Ông Trần Văn Thịnh – Phó tổng Giám Đốc công ty sẽ là người được uỷ quyền công bố thông tin

Tài liệu: 017-TB-Thay doi nguoi duoc uy quyen CBTT-28.01.2019

SOTRANS