SOTRANS nhận được công văn của UBCK về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

Ngày 14/01/2019, UBCKNN đã ban hành công văn số 366/UBCK-QLCB v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của STG.

Tài liệu CBTT: 011-STG-CV-CBTT CV bc ket qua phat hanh cua UBCKNN-15.01.2019

SOTRANS