SOTRANS Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nghị quyết HĐQT và báo cáo kết quả phát hành

SOTRANS Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

  • Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức,
  • Báo cáo kết quả phát hành,
  • Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tài liệu CBTT: 008-CBTT-Ket qua phat hanh co phieu tra co tuc-09.01.2019

SOTRANS