SOTRANS công bố nghị quyết về việc sáp nhập Hạ tầng Sotrans, chuyển nhượng Sotrans Hà Tĩnh, giải thể Gefco – Sotrans

Công văn công bố thông tin số 103/2018/SOTRANS/CV-KVMN về việc:

Nghị quyết HĐQT về việc: sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh

Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Gefco-Sotrans

Tài liệu CBTT: 103-CBTT-Sap nhap SII, Chuyen nhuong Sotrans Ha Tinh, Giai the Gefco-Sotrans

SOTRANS