Nghị quyết HĐQT về việc: thay đổi Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019.

Nghị quyết HĐQT về việc: thay đổi Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019

Tài liệu CBTT: 104-CBTT-Thay doi TGD Cong ty

SOTRANS