SOTRANS công bố nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.

SOTRANS công bố nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu..

Thông tin công bố: STG-Dieu chinh ngay DKCC tra co tuc 28.12.2018

SOTRANS