Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu số 083/2018/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018.

Tài liệu CBTT: 085-CBTT-Dieu chinh ngay DKCC de tra co tuc bang co phieu

SOTRANS