SOTRANS Thông báo giao dịch nội bộ cổ phiếu SOTRANS giữa GELEX và GELEX LOGISTICS

SOTRANS thông báo giao dịch cổ phiếu SOTRANS của người có liên quan, giữa GELEX và GELEX LOGISTICS.

Tài liệu CBTT:

CBTT-TB giao dich-GELEX LOGISTICS

CBTT chuyen STG-GELEX

SOTRANS