Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SOTRANS công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Tài liệu công bố: CBTT-Tai lieu lay y kien co dong bang van ban 2018-09.11.2018

SOTRANS