SOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

business-meetingSOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tài liệu CBTT:

Điều lệ Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

SOTRANS