Thông cáo báo chí: Đại Hội Cổ Đông Thường Niên SOTRANS Năm 2017

LOGO_SOTRANS-01

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.8) 3825 3009

Fax: (84.8) 3826 6593

Email: info@sotrans.com.vn

Website: www.sotrans.com.vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

Ngày 12/04/2017, Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHCĐTN) năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam, 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình tổng kết hoạt động năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Công ty.

Trong năm 2016, SOTRANS đã đạt được kết quả kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất 1.261 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 130 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty cũng tăng từ 275 tỷ đồng lên 854 tỷ đồng. Trong năm 2016, SOTRANS đón nhận vào hệ thống hai thành viên là Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) và Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức VIETRANSTIMEX giúp cho chuỗi dịch vụ logistics của SOTRANS vận hành đa dạng và hiệu quả hơn.

Kế hoạch năm 2017 được thông qua với doanh thu hợp nhất 1.759,5 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 766,6 tỉ đồng.

ĐHCĐTN năm 2017 đã tiến hành bầu Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ mới là 05 năm, sẽ kết thúc vào ĐHCĐTN năm 2022. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Hội đồng Quản trị:

  1. Ông Nguyễn Văn Tuấn.
  2. Ông Lê Bá Thọ.
  3. Ông Đặng Vũ Thành.
  4. Ông Đỗ Hoàng Phương.
  5. Ông Trần Quyết Thắng.
  6. Ông Trần Tuấn Anh.

Ban kiểm soát:

  1. Bà Nguyễn Thị Oanh.
  2. Bà Trần Thị Thanh Bình.
  3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy.

Toàn bộ các Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017 được Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam SOTRANS đăng tải trên website của Công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

PHÒNG MARKETING

ĐT:       (84.8) 3940 0947

Fax:     (84.8) 3826 4521

Email:  marketing@sotrans.com.vn

Website: www.sotrans.com.vn